• OZNAM K NÁSTUPU KONČIACICH ROČNÍKOV NA PREZENČNÚ FORMU VYUČOVANIA

     • Na základe aktuálnej, platnej legislatívy a v zmysle pokynu odboru školstva TTSK bude vyučovanie Oktávy a IV.A od 22. 03. 2021 až do odvolania prebiehať prezenčnou formou  podľa upraveného rozvrhu.

      Prezenčná forma vyučovania bude za podmienok negatívneho testu žiakov, ktoré prinesú do školy a čestného prehlásenia o bezinfekčnosti domácnosti.

      V ďalšom období bude forma vyučovania závisieť od vývoja pandemickej situácie na Slovensku, respektíve podľa vývoja v regiónoch.

      Vyučovanie pre študentov ostatných ročníkov bude v čase od 22. 03. 2021 až do odvolania prebiehať naďalej dištančnou formou. 

     • OZNAM

     • Oznamujeme Vám, že od 15. 03. 2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní, nakoľko epidemiologická situácia ako na Slovensku tak aj v Trnavskom kraji je stále nepriaznivá. Podľa Covid automatu sa nachádzame v IV. stupni varovania.

     • Gratulujeme - Študentka roka 2020

     • Študentka roka 2020

      BARBARA FARAGÓOVÁ, IV.A

      Titul študentka roka dostala za dobrý prospech a vzorné správanie, za vzornú prácu predsedníčky školského parlamentu a za reprezentáciu školy v mimoškolských aktivitách charitatívneho a  kultúrneho charakteru.

     • OZNAM

     • Oznamujeme Vám, že od 22. 02. 2021 do 26. 02. 2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní, nakoľko epidemiologická situácia ako na Slovensku tak aj v Trnavskom kraji je stále nepriaznivá. Podľa Covid automatu sa nachádzame v IV. stupni varovania.

      V zmysle Sprievodcu školským rokom 2020/2021 vydané MŠVVaŠ SR od 01. 03. 2021 do 05. 03. 2021 sú jarné prázdniny pre Trnavský kraj.

     • OZNAM

     • Od 15.2.2021 zostávame na dištančnej forme vzdelávania, nakoľko je okres Dunajská Streda v covid-automate čierny. O prípadných zmenách Vás budeme ihneď informovať.

     • OZNAM - ZMENA NÁSTUPU MATURANTOV DO ŠKOLY

     • Na základe usmernenia OŠ TTSK oznamujeme, že návrat maturantov na prezenčnú formu vzdelávania sa presúva na termín 15. február 2021. 

      Podrobnejšie informácie o testovaní a podmienkach nástupu do školy Vám včas oznámime.

      Budúci týždeň  sa pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

     • Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Milí študenti, vážení rodičia,

      pozorne sledujeme informácie ohľadom návratu do škôl. Momentálne s istotou vieme len to, že 11.1.2021 pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania. O ďalších opatreniach a postupoch Vás budeme priebežne informovať.

     • Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu Renáte Vodnyánszkej

     • Pamätný list sv. Gorazda a župné štipendium - za mimoriadne výsledky dosiahnuté v športovej oblasti v celoštátnom i medzinárodnom meradle.

      Renáta v roku 2019 získala 5 titulov majsterky Slovenska v skoku do diaľky, dvakrát vyhrala medzištátne stretnutia a podarilo sa jej prekonať slovenský rekord v skoku do diaľky pätnásťročných dievčat. Renáta svojimi vynikajúcimi výsledkami prispela k rozvoju športu Slovenskej republiky.

     • OZNAM

     • Nakoľko Trnavský samosprávny kraj v súčasnej dobe nevydáva súhlas k otvoreniu škôl prezenčnou formou, pokračujeme v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozhodnutia MŠVVaŠ.

      O ďalších krokoch Vás budeme informovať.

     • JESENNÉ PRÁZDNINY

     • Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

     • Výzva na predkladanie ponúk

     • Verejný obstarávateľ Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 - zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky: " Nákup notebookov ".

     • OZNAM

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR prechádzame od pondelka 12.10.2020 na dištančnú formu vzdelávania, okrem tried Príma až Kvarta, ktoré sa učia podľa platného rozvrhu v škole. 

      Ďalšie informácie o dištančnom vzdelávaní dostanú žiaci v priebehu pondelka 12.10.2020 od triednych učiteľov.

      Oznamuje žiakom, že učebnice, pracovné zošity a osobné veci, ktoré si žiaci nechali v škole, si môžu vyzvihnúť dňa 12.10.2020 podľa nasledovného harmonogramu:

      8:00 - 9:00 Kvinta, I.A

      9:00 - 10:00 Sexta, II.A

      10:00 - 11:00 Septima, III.A

      11:00 - 12:00 Oktáva, IV.A

      Prosíme Vás o pochopenie a ústretovosť v priebehu budúceho týždňa, kým nabehneme na vyučovanie v novom režime. 

      V prípade zmeny situácie Vás budeme informovať. 

      Ďakujeme za pochopenie.

       

      Mgr. Monika Sihelská 

      riaditeľka školy