• Oznam pre uchádzačov o štúdium

     • Vážení rodičia,

      prijímacie skúšky sa budú konať od 03.mája 2021 do 10. mája 2021 nasledovne:

      1. termín:   03. mája 2021 – 4-ročné a 8-ročné štúdium

      2. termín:   10. mája 2021 – 4-ročné štúdium

      Dnes 22. apríla 2021 sme Vám odoslali na email potvrdenie o prijatí a registrácii prihlášok Vašich detí na našu školu. Prosíme o potvrdenie prijatia mailovej správy, ktorá Vám bola doručená. V prípade, že ste správu nedostali, kontaktujte nás na adrese bodisova.denisa@zupa-tt.sk, alebo v pracovnom čase na tel. čísle 031/5522331 alebo 0911639111

      Presné inštrukcie a pozvánka na prijímacie skúšky Vám budú doručené začiatkom budúceho týždňa na potvrdené mailové adresy.

     • Informácie k nástupu žiakov na prezenčnú formu vyučovania od 26.04.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      od pondelka 26.04.2021 na základe rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 12. apríla 2021 Číslo: 2021/12811:1-A1810 sa budeme riadiť „regionálnym COVID automatom“.

      Nakoľko je okres Dunajská Streda „červený okres“ (2. stupeň varovania), pôjdu do školy okrem tried IV.A a Oktávy aj žiaci tried Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty.

      Podmienky nástupu žiakov na prezenčnú formu vzdelávania upresňujú nižšie uvedené pravidlá pre školy:

      1. čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom – odovzdať pri vstupe do budovy triednemu učiteľovi,

      2.negatívny výsledok testu žiaka a jedného zákonného zástupcu absolvovaného individuálne vo fungujúcich MOM nie starší ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke v zmysle vyhlášky RÚVZ – predložiť k nahliadnutiu triednemu učiteľovi,

      3. nosenie rúška v budove školy.

      Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

       

      Tešíme sa na Vás.

     • OZNAM K NÁSTUPU KONČIACICH ROČNÍKOV NA PREZENČNÚ FORMU VYUČOVANIA

     • Na základe aktuálnej, platnej legislatívy a v zmysle pokynu odboru školstva TTSK bude vyučovanie Oktávy a IV.A od 22. 03. 2021 až do odvolania prebiehať prezenčnou formou  podľa upraveného rozvrhu.

      Prezenčná forma vyučovania bude za podmienok negatívneho testu žiakov, ktoré prinesú do školy a čestného prehlásenia o bezinfekčnosti domácnosti.

      V ďalšom období bude forma vyučovania závisieť od vývoja pandemickej situácie na Slovensku, respektíve podľa vývoja v regiónoch.

      Vyučovanie pre študentov ostatných ročníkov bude v čase od 22. 03. 2021 až do odvolania prebiehať naďalej dištančnou formou. 

     • OZNAM

     • Oznamujeme Vám, že od 15. 03. 2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní, nakoľko epidemiologická situácia ako na Slovensku tak aj v Trnavskom kraji je stále nepriaznivá. Podľa Covid automatu sa nachádzame v IV. stupni varovania.

     • Gratulujeme - Študentka roka 2020

     • Študentka roka 2020

      BARBARA FARAGÓOVÁ, IV.A

      Titul študentka roka dostala za dobrý prospech a vzorné správanie, za vzornú prácu predsedníčky školského parlamentu a za reprezentáciu školy v mimoškolských aktivitách charitatívneho a  kultúrneho charakteru.

     • OZNAM

     • Oznamujeme Vám, že od 22. 02. 2021 do 26. 02. 2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní, nakoľko epidemiologická situácia ako na Slovensku tak aj v Trnavskom kraji je stále nepriaznivá. Podľa Covid automatu sa nachádzame v IV. stupni varovania.

      V zmysle Sprievodcu školským rokom 2020/2021 vydané MŠVVaŠ SR od 01. 03. 2021 do 05. 03. 2021 sú jarné prázdniny pre Trnavský kraj.

     • OZNAM

     • Od 15.2.2021 zostávame na dištančnej forme vzdelávania, nakoľko je okres Dunajská Streda v covid-automate čierny. O prípadných zmenách Vás budeme ihneď informovať.

     • OZNAM - ZMENA NÁSTUPU MATURANTOV DO ŠKOLY

     • Na základe usmernenia OŠ TTSK oznamujeme, že návrat maturantov na prezenčnú formu vzdelávania sa presúva na termín 15. február 2021. 

      Podrobnejšie informácie o testovaní a podmienkach nástupu do školy Vám včas oznámime.

      Budúci týždeň  sa pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

     • Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Milí študenti, vážení rodičia,

      pozorne sledujeme informácie ohľadom návratu do škôl. Momentálne s istotou vieme len to, že 11.1.2021 pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania. O ďalších opatreniach a postupoch Vás budeme priebežne informovať.

     • Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu Renáte Vodnyánszkej

     • Pamätný list sv. Gorazda a župné štipendium - za mimoriadne výsledky dosiahnuté v športovej oblasti v celoštátnom i medzinárodnom meradle.

      Renáta v roku 2019 získala 5 titulov majsterky Slovenska v skoku do diaľky, dvakrát vyhrala medzištátne stretnutia a podarilo sa jej prekonať slovenský rekord v skoku do diaľky pätnásťročných dievčat. Renáta svojimi vynikajúcimi výsledkami prispela k rozvoju športu Slovenskej republiky.

     • OZNAM

     • Nakoľko Trnavský samosprávny kraj v súčasnej dobe nevydáva súhlas k otvoreniu škôl prezenčnou formou, pokračujeme v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozhodnutia MŠVVaŠ.

      O ďalších krokoch Vás budeme informovať.

     • JESENNÉ PRÁZDNINY

     • Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.