• AKTUÁLNE - voľné pracovné miesto

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

      PRIJME DO ZAMESTNANIA

      učiteľa strednej školy na všeobecnovzdelávacie predmety

                                 s aprobáciou  nemecký jazyk, vítaná je aj kombinácia s iným predmetom

                                                                     

      Miesto práce:

      • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

      Termín nástupu:

      • 01.09.2020

      Druh pracovného pomeru:

      • Trvalý pracovný pomer

      Mzda:

      • Od 915,- €

      Kvalifikačné predpoklady:

      • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore
      • Bezúhonnosť
      • Zdravotná spôsobilosť

      Ďalšie požadované schopnosti:

      • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

      Pracovná náplň:

      • Učiteľ strednej školy

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( diplom, vysvedčenie o štátnej skúške)
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov
      • Žiadosť o prijatie do zamestnania, Životopis

       

      Dátum a miesto podania žiadosti:

       

      Termín podania: do 22.06.2020

       

      Adresa podania:      Gymnázium Ladislava Dúbravu

                                            Smetanov háj 285/8

                                            929 01 Dunajská Streda

       

       

      Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522334, 0911 639 111

     • OZNAM pre rodičov a žiakov 9.ročníka ZŠ

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede oznamuje rodičom a žiakom 9.ročníka ZŠ,

      že sa na škole bude konať 2.kolo prijímacích skúšok.

      Termín podania prihlášky: do 19. júna 2020

      Termín prijímacieho konania: 22. júna 2020

      Počet voľných miest: 6

      Kritériá na prijímacie konanie sú totožné s kritériami na prijatie v 1. kole. 

       

       

     • Aktuálne voľné pracovné miesta‎

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

       

      PRIJME DO ZAMESTNANIA

      učiteľa strednej školy na všeobecnovzdelávacie predmety

                     s jedným, dvomi resp. tromi aprobáciami z predmetov matematiky, fyzika,

                                                                      informatika a dejepis.

       

       

       

      Miesto práce:

      • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

      Termín nástupu:

      • 01.09.2020

       

      Druh pracovného pomeru:

      • Trvalý pracovný pomer

       

      Mzda:

      • Od 915,- €

       

      Kvalifikačné predpoklady:

      • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore
      • Bezúhonnosť
      • Zdravotná spôsobilosť

       

      Ďalšie požadované schopnosti:

      • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

       

      Pracovná náplň:

      • Učiteľ strednej školy

       

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( diplom, vysvedčenie o štátnej skúške)
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov
      • Žiadosť o prijatie do zamestnania, Životopis

       

      Dátum a miesto podania žiadosti:

       

      Termín podania: do 04.06.2020

       

      Adresa podania:      Gymnázium Ladislava Dúbravu

                                            Smetanov háj 285/8

                                            929 01 Dunajská Streda

       

       

      Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522334, 0911 639 111

     • Rozlúčka

     • Milí maturanti!

      Prihováram sa Vám takto netradične, pretože sa nachádzame v netradičnej situácii ovplyvnenej koronavírusom COVID - 19.

      Tento nepríjemný vírus ovplyvnil náš doterajší spôsob života a aj spôsob konania – nekonania tradičnej maturitnej skúšky. Niektorí sa z tejto situácie – výpočtu z priemeru známok získaných počas štúdia, tešíte, iní ju považujete za nespravodlivú. To dnes asi nevyriešime.

      Isté však je, že podiel na Vašich výsledkoch majú triedne učiteľky a pedagógovia, ktorí sa snažili sprostredkovať Vám čo najviac vedomostí a zručností - samozrejme aj Vaša rodina, ktorá Vás podporovala a vytvárala Vám zázemie. Výsledky, ktoré ste dosiahli možno neodzrkadľujú Váš potenciál, to, čo by ste mohli, ale odzrkadľujú len to, čo sa Vám chcelo. Ale čas ukáže, či sa v budúcnosti budete vedieť presadiť, zúročiť to, čo ste sa naučili a dosiahnuť to, po čom túžite.

      Verím, že sa ešte stretneme, že sa s nami podelíte o úspechy aj neúspechy v osobnom či pracovnom živote. Vždy Vás radi uvidíme.

      Milí maturanti, prajem Vám, aby ste svoje schopnosti a možnosti, ktoré sa pred Vami otvárajú, využili, aby ste sa v silnej konkurencii presadili, aby ste robili v čo najväčšej miere to, čo Vás baví a aby Vás Vaša práca napĺňala radosťou a uspokojením.

       

      Mgr. Monika Sihelská

      riaditeľka školy

       

      Riaditeľka školy udeľuje pochvalu:

      Tamare Antal za výborný prospech, reprezentáciu školy na predmetových súťažiach a kultúrnych podujatiach.

      Noémi Czikhardtovej za výborný prospech, reprezentáciu školy na predmetových súťažiach a kultúrnych podujatiach.

      Natálii Fodorovej za výborný prospech a reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach.

      Linde Gálffyovej za výborný prospech a reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach.

      Ariele Šťastnej za výborný prospech, reprezentáciu školy na predmetových súťažiach a kultúrnych podujatiach.

      Marekovi Sartorisovi za výborný prospech, reprezentáciu školy v geografickej olympiáde a na predmetových súťažiach.

      Petrovi Benešovi za výborný prospech a reprezentáciu školy v športových súťažiach.

      Alexandre Balódi za výborný prospech a reprezentáciu školy na dobročinných podujatiach.

     • Rozlúčka

     • Milí maturanti!

      Prajeme Vám veľa zdravia, osobného šťastia a úspechov v pracovnom živote. Nech sa Vám darí!

      ;) pedagogický zbor a nepedagogickí zamestnanci

     • Určenie skupín príbuzných predmetov

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8 | 929 01 Dunajská Streda | Slovenská republika

       

       

      Vec: Oznam k určeniu skupín príbuzných predmetov

      Riaditeľka školy na základe Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného MŠVVaŠ SR určila nasledovné skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia maturitného predmetu.

      • slovenský jazyka a literatúra – literárny seminár
      • anglický jazyk – konverzácia v anglickom jazyku
      • nemecký jazyk – konverzácia v nemeckom jazyku
      • biológia – seminár z biológie
      • dejepis – seminár z dejepisu
      • geografia – seminár z geografie
      • chémia – seminár z chémie
      • matematika – seminár z matematiky
      • občianska náuka – spoločenskovedný seminár

       

       

       

      V Dunajskej Strede dňa 27.4.2020

       

                                                                                                                              Mgr. Monika Sihelská

                                                                                                                                   riaditeľka školy

     • USMERNENIE: Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnázia

     • USMERNENIE: Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnázia

      Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

       

      zdroj: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

     • OZNAM K HODNOTENIU

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8 | 929 01 Dunajská Streda | Slovenská republika

       

       

      Vec: Oznam k hodnoteniu žiakov Gymnázia Ladislava Dúbravu

      Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom hodnotenie žiakov stredných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v 2. polroku školského roka 2019/2020 nasledovne:

      • Výchovné predmety – výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova budú hodnotené slovne ,,absolvoval/a“.
      • Etická výchova a náboženská výchova budú hodnotené slovne ,,absolvoval/a“.
      • V ostatných predmetoch v rámci záverečného hodnotenia bude využitá klasifikácia známkou.

       

       

       

      V Dunajskej Strede dňa 17.4.2020

       

                                                                                                                              Mgr. Monika Sihelská

                                                                                                                                   riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva školy zostávajú naďalej zatvorené od 30.03.2020 až do odvolania.