• OZNAM

     • Vážení rodičia!

      Dňa 22.9.2021 (streda) od 17:00 sa uskutoční plenárna schôdza SRRZ - RZ pri gymnáziu v exteriéri školy. Prineste si so sebou dobrú náladu, teplé oblečenie a pohodlné topánky.

      Hneď po skončení plenárnej schôdze prebehnú triedne schôdze.  

     • OZNAM

     • Dňa 16.9.2021 (štvrtok) sa bude vyučovať podľa rozvrhu s 30-minútovými hodinami.

      Vyučovanie sa končí o 11:35.

       

      vedenie školy

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      Dňa  2. septembra 2021 sa uskutoční otvorenie školského roka 2021/2022 v triedach o 8:30 hod. (cca do 9:30 hod.).

      Škola sa riadi školským semaforom schváleným 17.8.2021, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

       

      Žiaci školy:

      - predkladajú pri prvom nástupe do školy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré odovzdajú triednemu učiteľovi 02.09.2021 pri vstupe do budovy. Tlačivo nájdete pod textom - ako prílohu. Kto by mal problém s vytlačením tohto tlačiva, môže si ho vyzdvihnúť na vrátnici školy 31.8. 2021 od 8.00 do 13.00 hod.

      - pri každom vstupe do školy si dezinfikujú ruky dezinfekciou, ktorá je umiestnená pri vstupných vchodových dverách.

      - vstupujú do budovy školy len hlavným vchodom, kde bude zabezpečený ranný filter.

      - nosia rúška všade vo vnútorných priestoroch školy.

       

      Návštevník školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka“.

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy.

       

      Veríme, že spoločným zodpovedným prístupom a ohľaduplnosťou dosiahneme riadny a nerušený vyučovací proces.

      Vopred Vám ďakujeme

     • Voľné pracovné miesto - ekonóm

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

      PRIJME DO ZAMESTNANIA

      na pozíciu - ekonóm

                                                                     

      Miesto práce:

      • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

      Termín nástupu:

      • 01.09.2021

      Druh pracovného pomeru:

      • Trvalý pracovný pomer

      Mzda:

      • Od 692,- €

      Kvalifikačné predpoklady:

      • Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná ekonomika  
      • Bezúhonnosť
      • Zdravotná spôsobilosť

      Ďalšie požadované schopnosti:

      • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

      Pracovná náplň:

      • účtovanie, mzdové účtovanie, personalistika

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov
      • Žiadosť o prijatie do zamestnania
      • Životopis

      Dátum a miesto podania žiadosti:

       

      Termín podania: do 20.08.2021

       

      Adresa podania:      Gymnázium Ladislava Dúbravu

                                            Smetanov háj 285/8

                                            929 01 Dunajská Streda

       

       

      Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522334, 0911 639 111

     • Prijímacie konanie - 2.kolo, 4-ročné štúdium

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov 9.ročníka ZŠ, že sa na našej škole bude konať 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 - 4-ročné štúdium.

      Termín konania prijímacích skúšok - 22.6.2021

     • ZBER PAPIERA od 10.5.-14.5.2021

     • Zber papiera

       

      Aj vy môžete prispieť k ochrane životného prostredia, keď sa zapojíte do zberu papiera. Zber bude prebiehať od 10.5.-14.5.2021. Zaviazaný papier odovzdajte p. školníkovi v čase od 8:00-14:00.

      ĎAKUJEME

      PROSÍME, KARTÓNY NENOSTE!

     • Oznam pre uchádzačov o štúdium

     • Vážení rodičia,

      prijímacie skúšky sa budú konať od 03.mája 2021 do 10. mája 2021 nasledovne:

      1. termín:   03. mája 2021 – 4-ročné a 8-ročné štúdium

      2. termín:   10. mája 2021 – 4-ročné štúdium

      Dnes 22. apríla 2021 sme Vám odoslali na email potvrdenie o prijatí a registrácii prihlášok Vašich detí na našu školu. Prosíme o potvrdenie prijatia mailovej správy, ktorá Vám bola doručená. V prípade, že ste správu nedostali, kontaktujte nás na adrese bodisova.denisa@zupa-tt.sk, alebo v pracovnom čase na tel. čísle 031/5522331 alebo 0911639111

      Presné inštrukcie a pozvánka na prijímacie skúšky Vám budú doručené začiatkom budúceho týždňa na potvrdené mailové adresy.

     • Informácie k nástupu žiakov na prezenčnú formu vyučovania od 26.04.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      od pondelka 26.04.2021 na základe rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 12. apríla 2021 Číslo: 2021/12811:1-A1810 sa budeme riadiť „regionálnym COVID automatom“.

      Nakoľko je okres Dunajská Streda „červený okres“ (2. stupeň varovania), pôjdu do školy okrem tried IV.A a Oktávy aj žiaci tried Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty.

      Podmienky nástupu žiakov na prezenčnú formu vzdelávania upresňujú nižšie uvedené pravidlá pre školy:

      1. čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom – odovzdať pri vstupe do budovy triednemu učiteľovi,

      2.negatívny výsledok testu žiaka a jedného zákonného zástupcu absolvovaného individuálne vo fungujúcich MOM nie starší ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke v zmysle vyhlášky RÚVZ – predložiť k nahliadnutiu triednemu učiteľovi,

      3. nosenie rúška v budove školy.

      Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

       

      Tešíme sa na Vás.

     • OZNAM K NÁSTUPU KONČIACICH ROČNÍKOV NA PREZENČNÚ FORMU VYUČOVANIA

     • Na základe aktuálnej, platnej legislatívy a v zmysle pokynu odboru školstva TTSK bude vyučovanie Oktávy a IV.A od 22. 03. 2021 až do odvolania prebiehať prezenčnou formou  podľa upraveného rozvrhu.

      Prezenčná forma vyučovania bude za podmienok negatívneho testu žiakov, ktoré prinesú do školy a čestného prehlásenia o bezinfekčnosti domácnosti.

      V ďalšom období bude forma vyučovania závisieť od vývoja pandemickej situácie na Slovensku, respektíve podľa vývoja v regiónoch.

      Vyučovanie pre študentov ostatných ročníkov bude v čase od 22. 03. 2021 až do odvolania prebiehať naďalej dištančnou formou.