• O našej škole

    •  

     Štúdium na gymnáziu, vzhľadom na svoju širokospektrálnosť a hĺbku, je najvhodnejšou prípravou na štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole, nadstavbové štúdium či iné formy pomaturitného vzdelávania.

     Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnom štúdiu a v 8-ročnom štúdiu. V štvorročnom štúdiu študujú žiaci po ukončení 9.ročníka ZŠ a v osemročnom štúdiu po úspešnom ukončení 5.ročníka ZŠ

     V súčasnosti má naša škola 12 tried, z toho je 8 tried v osemročnom štúdiu a 4 triedy v štvorročnom štúdiu.  Na škole sa vyučujú 2 cudzie jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk). Škola podľa záujmu žiakov ponúka vo vyšších ročníkoch v obidvoch formách bohatý výber voliteľných predmetov. Žiaci majú možnosť pracovať v rôznych krúžkoch zameraných na šport, jazyky, prácu s počítačom, internet, grafológiu, divadlo, matematiku a pod.