• AKTUALITY

    1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky.
    2. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 1 apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
    3. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

     

    (zdroj: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/ )