• Rozlúčka

     • Milí maturanti!

      Prajeme Vám veľa zdravia, osobného šťastia a úspechov v pracovnom živote. Nech sa Vám darí!

      ;) pedagogický zbor a nepedagogickí zamestnanci

     • Určenie skupín príbuzných predmetov

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8 | 929 01 Dunajská Streda | Slovenská republika

       

       

      Vec: Oznam k určeniu skupín príbuzných predmetov

      Riaditeľka školy na základe Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného MŠVVaŠ SR určila nasledovné skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia maturitného predmetu.

      • slovenský jazyka a literatúra – literárny seminár
      • anglický jazyk – konverzácia v anglickom jazyku
      • nemecký jazyk – konverzácia v nemeckom jazyku
      • biológia – seminár z biológie
      • dejepis – seminár z dejepisu
      • geografia – seminár z geografie
      • chémia – seminár z chémie
      • matematika – seminár z matematiky
      • občianska náuka – spoločenskovedný seminár

       

       

       

      V Dunajskej Strede dňa 27.4.2020

       

                                                                                                                              Mgr. Monika Sihelská

                                                                                                                                   riaditeľka školy

     • USMERNENIE: Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnázia

     • USMERNENIE: Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnázia

      Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

       

      zdroj: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

     • OZNAM K HODNOTENIU

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8 | 929 01 Dunajská Streda | Slovenská republika

       

       

      Vec: Oznam k hodnoteniu žiakov Gymnázia Ladislava Dúbravu

      Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom hodnotenie žiakov stredných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v 2. polroku školského roka 2019/2020 nasledovne:

      • Výchovné predmety – výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova budú hodnotené slovne ,,absolvoval/a“.
      • Etická výchova a náboženská výchova budú hodnotené slovne ,,absolvoval/a“.
      • V ostatných predmetoch v rámci záverečného hodnotenia bude využitá klasifikácia známkou.

       

       

       

      V Dunajskej Strede dňa 17.4.2020

       

                                                                                                                              Mgr. Monika Sihelská

                                                                                                                                   riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva školy zostávajú naďalej zatvorené od 30.03.2020 až do odvolania.