• Oznam

     • Plenárna schôdza RZ sa uskutoční dňa 20.9.2022 (utorok) o 17:30 hod. Vaša účasť je nutná. Po skončení prebehnú triedne schôdze v triedach.

     • K otvoreniu školského roka 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 9:00 v súlade s Organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR (https://www.minedu.sk/organizacne-pokyny-msvvas-sr-na-skolsky-rok-20222023/ ).

      Z tohto dôvodu, je potrebné pred vstupom do budovy školy,  vyplniť na EduPage Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.  Návod pre mobilnú aplikáciu, aj pre počítač, ako ho vyplniť nájdete tu: https://help.edupage.org/sk/u2462

      Žiaci Prímy a I.A triedy prinesú vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka" a odovzdajú ho pri vstupe do budovy školy triednemu učiteľovi.

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. Vyhlásenie o bezpríznakovosti zákonný zástupca predkladá prostredníctvom EduPage pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). V prípade, že rodič nepredloží  „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“, žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 

       

       

       

       

     • Dôležitý oznam

     • Z dôvodu, že jedáleň nám poskytla nesprávny zápisný lístok stravníka, na webovej stránke je zverejnený správny zápisný lístok stravníka. Za porozumenie ďakujeme.

    • GO GREEN 2022
     • GO GREEN 2022

     • Piatok, 24.jún 2022, bol pre našu školu výnimočný. Pod záštitou Nadácie ZSE sme usporiadali celoškolské environmentálne podujatie s názvom Go Green.
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy udeľuje žiakom Gymnázia Ladislava Dúbravu riaditeľské voľno na deň 25.mája 2022 (streda) z dôvodu konania maturitných skúšok 2022.

     • Voľné pracovné miesto - učiteľ strednej školy

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

       

      PRIJME DO ZAMESTNANIA

      učiteľa strednej školy na všeobecnovzdelávacie predmety

      s aprobáciou fyzika, informatika, matematika, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, anglický jazyk, nemecký jazyk 

      - v ľubovoľnej  kombinácii

      s možnosťou aj čiastočného úväzku

                                                                     

      Miesto práce:

      • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

      Termín nástupu:

      • 01.09.2022

       

      Druh pracovného pomeru:

      • Trvalý pracovný pomer

       

      Mzda:

      • Od 915,- €

       

      Kvalifikačné predpoklady:

      • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore
      • Bezúhonnosť
      • Zdravotná spôsobilosť

       

      Ďalšie požadované schopnosti:

      • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

       

      Pracovná náplň:

      • Učiteľ strednej školy

       

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške)
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov
      • Žiadosť o prijatie do zamestnania
      • Životopis

       

      Dátum a miesto podania žiadosti:

       

      Termín podania: do 17.06.2022

       

      Adresa podania:    Gymnázium Ladislava Dúbravu

                                      Smetanov háj 285/8

                                      929 01 Dunajská Streda

       

      Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522334, 0911 639 111

    • Deň narcisov aj u nás
     • Deň narcisov aj u nás

     • Naša škola sa pravidelne aktívne zapája do charitatívnej zbierky s názvom Deň narcisov, nevynechali sme ju ani tento rok.

    • Celosvetový deň žien a dievčat v IT
     • Celosvetový deň žien a dievčat v IT

     • GIRL’S DAY - Celosvetový deň žien a dievčat v IT oslávili 28. apríla 2022 aj naše študentky. Zúčastnili sa online podujatia, ktoré sa na Slovensku tradične koná vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci už od roku 2014.
     • Úspech vo florbale

     • Florbalové družstvo Gymnázia Ladislava Dúbravu skončilo na 1.mieste krajského kola a postúpilo na župnú olympiádu, ktorá sa koná v Trnave 28-29 apríla.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy udeľuje žiakom Gymnázia Ladislava Dúbravu riaditeľské voľno v dňoch 15.marca (utorok) a 16.marca 2022 (streda) z dôvodu konania maturitných skúšok 2022.

     • Deň otvorených dverí 2022

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2022

      GYMNÁZIUM LADISLAVA DÚBRAVU

                                                          SMETANOV HÁJ 285/8, DUNAJSKÁ STREDA

       

      Srdečne pozývame všetkých žiakov 9. a 5. ročníka základných škôl na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať

       

                                                                     16.februára 2022 v budove školy

                                                                                     o 16:30 hod.

      Radi Vám poskytneme informácie o štúdiu a zodpovieme všetky Vaše otázky .

      Tešíme sa na Vás!

       

      Kontakt:

      https://gymnaziumds.edupage.org/

      +421/315522334 

       

     • OZNAM

     • Od pondelka 7.2.2022 prebieha vyučovanie prezenčnou formou.

      Pred nástupom nezabudnite poslať prostredníctvom EDUPAGE Vyhlásenie o bezpríznakovosti (prípadne osobne odovzdajte pri vstupe do budovy).

     • OZNAM

     • 1. Vyučovanie počas budúceho týždňa bude prebiehať nasledovne:

      Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta - prezenčná forma vzdelávania

      - pred nástupom nezabudnite poslať prostredníctvom EDUPAGE Vyhlásenie o bezpríznakovosti (prípadne osobne odovzdajte pri vstupe do budovy)

      Kvinta, Sexta, Septima, Oktáva, I.A, II.A, III.A  a IV.A - dištančná forma vzdelávania

       

      2. Výpisy klasifikácie sa rozdávajú v pondelok 31.1.2022 na 6. vyučovacej hodine, bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

       

     • OZNAM

     • Na odporúčanie RÚVZ DS prechádzajú všetky triedy od 21.1.2022 (vrátane) do 28.1.2022 na dištančnú formu vzdelávania. 

      vedenie školy