• Výzva na predkladanie ponúk

     • Verejný obstarávateľ Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 - zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky: " Nákup notebookov ".

     • OZNAM

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR prechádzame od pondelka 12.10.2020 na dištančnú formu vzdelávania, okrem tried Príma až Kvarta, ktoré sa učia podľa platného rozvrhu v škole. 

      Ďalšie informácie o dištančnom vzdelávaní dostanú žiaci v priebehu pondelka 12.10.2020 od triednych učiteľov.

      Oznamuje žiakom, že učebnice, pracovné zošity a osobné veci, ktoré si žiaci nechali v škole, si môžu vyzvihnúť dňa 12.10.2020 podľa nasledovného harmonogramu:

      8:00 - 9:00 Kvinta, I.A

      9:00 - 10:00 Sexta, II.A

      10:00 - 11:00 Septima, III.A

      11:00 - 12:00 Oktáva, IV.A

      Prosíme Vás o pochopenie a ústretovosť v priebehu budúceho týždňa, kým nabehneme na vyučovanie v novom režime. 

      V prípade zmeny situácie Vás budeme informovať. 

      Ďakujeme za pochopenie.

       

      Mgr. Monika Sihelská 

      riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Organizácia vyučovacieho procesu na našej škole sa riadi Manuálom pre stredné školy a školské zariadenia, ktorý bol aktualizovaný 16.9.2020.

      Zvlášť upozorňujeme:

      Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

      Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 30.9. nevyužívajú.

     • OZNAM

     • OPATRENIA ŠKOLY NA OBDOBIE OD 16.9.2020

      V súlade s manuálom, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR (26.8.2020) upravuje riaditeľka školy prevádzku a vnútorný režim školy na obdobie od 16.9.2020 nasledovne:


      - Vstup do budovy školy od 7:00 hod. hlavným vchodom s rúškom, cez ranný filter a dezinfekciu rúk.

      - Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu (viď. IZK)

      - Žiak je povinný dodržiavať zásady R-O-R - Rúško, Odstup, Ruky.

      -  Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, okrem svojej triedy

      a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

      - Pri výchove a vzdelávaní, kedy dochádza k premiešavaniu žiakov (napr. cudzie jazyky, semináre) odporúčame žiakom nosiť rúško.

      - Telocvičňa sa do 20.9.2020 nevyužíva.

      - Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

      a nemá nariadené karanténne opatrenie. Priloha-5-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.pdf​​​​​​​


      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy.


      Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a triedny učiteľ bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.


      V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej

      fázy tohto dokumentu.


      Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).


      Zákonný zástupca v prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

     • OZNAM

     • OPATRENIA ŠKOLY NA OBDOBIE OD 2.9.2020 do 14.9.2020

       

      V súlade s manuálom, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR (26.8.2020) upravuje riaditeľka školy prevádzku a vnútorný režim školy na obdobie od 2.9.2020 do 14.9.2020 nasledovne:

       

      2. septembra 2020

      ·      Žiaci povinne odovzdajú pred hlavným vchodom Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu triednym učiteľom.

      ·      Vstup do budovy školy bude možný od 8:00  hod. s rúškom. Na ranný filter je potrebný určitý čas, prosíme žiakov, aby neprišli na poslednú chvíľu, nakoľko sa tým predĺži začiatok otvorenia školského roka.

      ·      Žiaci vstupujú do budovy iba hlavným vchodom. Pri vstupe do školy žiak použije na ruky dezinfekčný prostriedok a absolvuje ranný filter pomocou termokamery alebo bezdotykovým teplomerom. Potom sa žiak presunie do svojej kmeňovej triedy. Trieda 1.A sa nachádza v bloku B na 1. poschodí a trieda Príma sa nachádza v bloku C na 1. poschodí. Žiaci vstupujú do budovy školy postupne tak, ako prichádzajú, nezhromažďujú sa zbytočne vonku, na chodbách ani v átriu školy.

      ·      Školský rok 2020/2021 prostredníctvom rozhlasu otvorí riaditeľka školy a žiakom sa prihovorí aj predsedníčka rady študentov. Následne  triedni učitelia poskytnú žiakom základné informácie v kmeňových triedach (IV.A - C multimediálna učebňa, Kvinta – B fyzikálna učebňa).

       

      3. a 4. septembra 2020

      ·      Vstup do budovy školy od 7:00 hod. hlavným vchodom s rúškom, cez ranný filter a dezinfekciu rúk.

      ·      Žiak sa bude zdržiavať počas celého dňa vo svojej kmeňovej triede.

      ·      Žiaci zbierajú a preberajú učebnice, prebehnú triednické hodiny a podľa špeciálneho rozvrhu budú aj prvé vyučovacie hodiny (učí sa len 5 hodín – do 12:25).

      ·      Žiaci cez prestávky neopúšťajú svoju kmeňovú triedu, ale zabezpečia jej dôkladné vyvetranie.

      ·      Bufet bude otvorený, ale bude fungovať len prostredníctvom objednávok.

      ·      Z dôvodu, že nám obedy poskytuje ZŠ Smetanov háj, zriaďovateľ neodporúča stravovať sa v školskej jedálni ZŠ žiakom starším ako 15 rokov, nakoľko nevieme zabezpečiť podmienky určené manuálom MŠVVaŠ SR – Stravovanie.

       

       7. - 14. septembra 2020

      ·      Vstup do budovy školy od 7:00 hod. hlavným vchodom s rúškom, cez ranný filter a dezinfekciu rúk.

      ·      Žiak sa bude prevažne zdržiavať počas celého dňa vo svojej kmeňovej triede.

      ·      Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu v kmeňových triedach - bez delenia. Vyučovacie hodiny budú skrátené na 30 min. (zvonenie viď. príloha). TSV bude obmedzená na pobyt v exteriéri bez výrazných športových aktivít. V učebniach INF žiaci musia používať vlastné jednorazové rukavice.

      ·      Žiaci po skončení vyučovania opustia budovu školy v čo najkratšom možnom čase.

      ·      Dočasne nebudú organizované hromadné akcie ani záujmové krúžky. Žiaci dostanú vzdelávacie poukazy, ale krúžková činnosť bude obnovená až po uvoľnení opatrení.

       

      Všeobecné pokyny na zaistenie ochrany zdravia:

      ·      Osoby zdržiavajúce sa v budove školy majú počas celého pobytu v škole nasadené vlastné rúško.

      ·      Vstup do budovy školy je možný len pre žiakov a zamestnancov školy.

      ·      Vyplnené potvrdenia o návšteve školy, na autobusy, vlaky a pod. si žiaci vybavujú výhradne cez svojich triednych učiteľov.

      ·      Dočasne sa rušia pre žiakov stránkové hodiny na sekretariáte školy.

      ·       Žiakom budú opakovane podané základné informácie na zaistenie ochrany zdravia na TRH, hodinách BIO a na nástenkách školy.

      ·      Žiak si často umýva ruky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. Na každej toalete je zabezpečené dezinfekčné mydlo a papierové utierky.

      ·      Pred každým blokom A,B,C a D je pre žiakov zabezpečená aj bezoplachová dezinfekcia rúk.

      ·      Po každej vyučovacej hodine je v triede potrebné zabezpečiť jej dôkladné vyvetranie, v prípade potreby aj počas vyučovania.

      ·      Upratovanie a dezinfekcia toaliet, dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. 

      ·      Čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať najmenej raz denne.

       

      V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje podľa manuálu MŠVVaŠ SR, ktorý bol aktualizovaný 26.8.2020, časť Oranžová a Červená fáza. 

     • Začiatok školského roka

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      Dňa  2. septembra 2020 sa uskutoční otvorenie školského roka 2020/2021 v triedach o 9:00 hod. (cca do 10:00 hod.) za nasledovných podmienok:

       

      Zákonný zástupca:

      • predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Obe vyplnené tlačivá žiak odovzdá triednemu učiteľovi 02.09.2020 pri vstupe do budovy. Tlačivá nájdete pod textom - ako prílohu. Kto by mal problém s vytlačením týchto tlačív, môže si ich vyzdvihnúť na vrátnici školy 31.8. 2020 od 8.00 do 15.00 hod.
      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • v prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

      Žiaci školy

      - pri každom vstupe do školy si dezinfikujú ruky dezinfekciou, ktorá je umiestnená pri vstupných vchodových dverách.

      - vstupujú do budovy školy len hlavným vchodom, kde bude zabezpečený ranný filter.

      - nosia rúška všade vo vnútorných priestoroch školy.

       

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy.

      Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti (kmeňová trieda IV.A, D – blok, č.51) a triedny učiteľ bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

      Zákonným zástupcom nebude povolený vstup do budovy školy.

      Presnejšie informácie o organizácii zverejníme čo najskôr.

       

      Veríme, že spoločným zodpovedným prístupom a ohľaduplnosťou dosiahneme riadny a nerušený vyučovací proces.

      Vopred Vám ďakujeme

                                         

     • KRÁSNE PRÁZDNINY!

     • Všetkým našim študentom prajeme pekné prázdniny, veľa oddychu, pohody, príležitostí k načerpaniu síl a inšpirácie do nasledujúceho školského roka.

     • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov

     • Vedenie školy Vám oznamuje, že na základe odporúčania Odboru školstva TTSK bude vyučovanie na našej škole len posledné 2 dni 29.6. a 30.6.2020.

      V pondelok 29.6.2020 od 8:00 do 11:30 bude riešenie triednických záležitostí:

      - fotenie tried,

      - úprava tried a šatní,

      - triedy Septima a III.A odovzdávajú učebnice.

      Ostatné triedy budú odovzdávať učebnice začiatkom budúceho školského roka t.j. september 2020/2021!

      - čipovanie kariet ISIC (iba tých, ktoré už prešli aktivačnou SMS)

      Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

      V utorok 30.6.2020  od 8:00 bude odovzdávanie vysvedčení.

      Upozorňujeme zákonných zástupcov, že v deň nástupu žiak musí odovzdať triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie o zdravotnom stave svojho dieťaťa (viď príloha).

      Školský bufet bude zatvorený!

     • AKTUÁLNE - voľné pracovné miesto

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

      PRIJME DO ZAMESTNANIA

      učiteľa strednej školy na všeobecnovzdelávacie predmety

                                 s aprobáciou  nemecký jazyk, vítaná je aj kombinácia s iným predmetom

                                                                     

      Miesto práce:

      • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

      Termín nástupu:

      • 01.09.2020

      Druh pracovného pomeru:

      • Trvalý pracovný pomer

      Mzda:

      • Od 915,- €

      Kvalifikačné predpoklady:

      • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore
      • Bezúhonnosť
      • Zdravotná spôsobilosť

      Ďalšie požadované schopnosti:

      • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

      Pracovná náplň:

      • Učiteľ strednej školy

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( diplom, vysvedčenie o štátnej skúške)
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov
      • Žiadosť o prijatie do zamestnania, Životopis

       

      Dátum a miesto podania žiadosti:

       

      Termín podania: do 22.06.2020

       

      Adresa podania:      Gymnázium Ladislava Dúbravu

                                            Smetanov háj 285/8

                                            929 01 Dunajská Streda

       

       

      Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522334, 0911 639 111

     • OZNAM pre rodičov a žiakov 9.ročníka ZŠ

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede oznamuje rodičom a žiakom 9.ročníka ZŠ,

      že sa na škole bude konať 2.kolo prijímacích skúšok.

      Termín podania prihlášky: do 19. júna 2020

      Termín prijímacieho konania: 22. júna 2020

      Počet voľných miest: 6

      Kritériá na prijímacie konanie sú totožné s kritériami na prijatie v 1. kole. 

       

       

     • Aktuálne voľné pracovné miesta‎

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

       

      PRIJME DO ZAMESTNANIA

      učiteľa strednej školy na všeobecnovzdelávacie predmety

                     s jedným, dvomi resp. tromi aprobáciami z predmetov matematiky, fyzika,

                                                                      informatika a dejepis.

       

       

       

      Miesto práce:

      • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

      Termín nástupu:

      • 01.09.2020

       

      Druh pracovného pomeru:

      • Trvalý pracovný pomer

       

      Mzda:

      • Od 915,- €

       

      Kvalifikačné predpoklady:

      • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore
      • Bezúhonnosť
      • Zdravotná spôsobilosť

       

      Ďalšie požadované schopnosti:

      • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

       

      Pracovná náplň:

      • Učiteľ strednej školy

       

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( diplom, vysvedčenie o štátnej skúške)
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov
      • Žiadosť o prijatie do zamestnania, Životopis

       

      Dátum a miesto podania žiadosti:

       

      Termín podania: do 04.06.2020

       

      Adresa podania:      Gymnázium Ladislava Dúbravu

                                            Smetanov háj 285/8

                                            929 01 Dunajská Streda

       

       

      Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522334, 0911 639 111

     • Rozlúčka

     • Milí maturanti!

      Prihováram sa Vám takto netradične, pretože sa nachádzame v netradičnej situácii ovplyvnenej koronavírusom COVID - 19.

      Tento nepríjemný vírus ovplyvnil náš doterajší spôsob života a aj spôsob konania – nekonania tradičnej maturitnej skúšky. Niektorí sa z tejto situácie – výpočtu z priemeru známok získaných počas štúdia, tešíte, iní ju považujete za nespravodlivú. To dnes asi nevyriešime.

      Isté však je, že podiel na Vašich výsledkoch majú triedne učiteľky a pedagógovia, ktorí sa snažili sprostredkovať Vám čo najviac vedomostí a zručností - samozrejme aj Vaša rodina, ktorá Vás podporovala a vytvárala Vám zázemie. Výsledky, ktoré ste dosiahli možno neodzrkadľujú Váš potenciál, to, čo by ste mohli, ale odzrkadľujú len to, čo sa Vám chcelo. Ale čas ukáže, či sa v budúcnosti budete vedieť presadiť, zúročiť to, čo ste sa naučili a dosiahnuť to, po čom túžite.

      Verím, že sa ešte stretneme, že sa s nami podelíte o úspechy aj neúspechy v osobnom či pracovnom živote. Vždy Vás radi uvidíme.

      Milí maturanti, prajem Vám, aby ste svoje schopnosti a možnosti, ktoré sa pred Vami otvárajú, využili, aby ste sa v silnej konkurencii presadili, aby ste robili v čo najväčšej miere to, čo Vás baví a aby Vás Vaša práca napĺňala radosťou a uspokojením.

       

      Mgr. Monika Sihelská

      riaditeľka školy

       

      Riaditeľka školy udeľuje pochvalu:

      Tamare Antal za výborný prospech, reprezentáciu školy na predmetových súťažiach a kultúrnych podujatiach.

      Noémi Czikhardtovej za výborný prospech, reprezentáciu školy na predmetových súťažiach a kultúrnych podujatiach.

      Natálii Fodorovej za výborný prospech a reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach.

      Linde Gálffyovej za výborný prospech a reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach.

      Ariele Šťastnej za výborný prospech, reprezentáciu školy na predmetových súťažiach a kultúrnych podujatiach.

      Marekovi Sartorisovi za výborný prospech, reprezentáciu školy v geografickej olympiáde a na predmetových súťažiach.

      Petrovi Benešovi za výborný prospech a reprezentáciu školy v športových súťažiach.

      Alexandre Balódi za výborný prospech a reprezentáciu školy na dobročinných podujatiach.