• OZNAM

     • OPATRENIA ŠKOLY NA OBDOBIE OD 16.9.2020

      V súlade s manuálom, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR (26.8.2020) upravuje riaditeľka školy prevádzku a vnútorný režim školy na obdobie od 16.9.2020 nasledovne:


      - Vstup do budovy školy od 7:00 hod. hlavným vchodom s rúškom, cez ranný filter a dezinfekciu rúk.

      - Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu (viď. IZK)

      - Žiak je povinný dodržiavať zásady R-O-R - Rúško, Odstup, Ruky.

      -  Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, okrem svojej triedy

      a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

      - Pri výchove a vzdelávaní, kedy dochádza k premiešavaniu žiakov (napr. cudzie jazyky, semináre) odporúčame žiakom nosiť rúško.

      - Telocvičňa sa do 20.9.2020 nevyužíva.

      - Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

      a nemá nariadené karanténne opatrenie. Priloha-5-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.pdf​​​​​​​


      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy.


      Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a triedny učiteľ bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.


      V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej

      fázy tohto dokumentu.


      Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).


      Zákonný zástupca v prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

     • OZNAM

     • OPATRENIA ŠKOLY NA OBDOBIE OD 2.9.2020 do 14.9.2020

       

      V súlade s manuálom, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR (26.8.2020) upravuje riaditeľka školy prevádzku a vnútorný režim školy na obdobie od 2.9.2020 do 14.9.2020 nasledovne:

       

      2. septembra 2020

      ·      Žiaci povinne odovzdajú pred hlavným vchodom Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu triednym učiteľom.

      ·      Vstup do budovy školy bude možný od 8:00  hod. s rúškom. Na ranný filter je potrebný určitý čas, prosíme žiakov, aby neprišli na poslednú chvíľu, nakoľko sa tým predĺži začiatok otvorenia školského roka.

      ·      Žiaci vstupujú do budovy iba hlavným vchodom. Pri vstupe do školy žiak použije na ruky dezinfekčný prostriedok a absolvuje ranný filter pomocou termokamery alebo bezdotykovým teplomerom. Potom sa žiak presunie do svojej kmeňovej triedy. Trieda 1.A sa nachádza v bloku B na 1. poschodí a trieda Príma sa nachádza v bloku C na 1. poschodí. Žiaci vstupujú do budovy školy postupne tak, ako prichádzajú, nezhromažďujú sa zbytočne vonku, na chodbách ani v átriu školy.

      ·      Školský rok 2020/2021 prostredníctvom rozhlasu otvorí riaditeľka školy a žiakom sa prihovorí aj predsedníčka rady študentov. Následne  triedni učitelia poskytnú žiakom základné informácie v kmeňových triedach (IV.A - C multimediálna učebňa, Kvinta – B fyzikálna učebňa).

       

      3. a 4. septembra 2020

      ·      Vstup do budovy školy od 7:00 hod. hlavným vchodom s rúškom, cez ranný filter a dezinfekciu rúk.

      ·      Žiak sa bude zdržiavať počas celého dňa vo svojej kmeňovej triede.

      ·      Žiaci zbierajú a preberajú učebnice, prebehnú triednické hodiny a podľa špeciálneho rozvrhu budú aj prvé vyučovacie hodiny (učí sa len 5 hodín – do 12:25).

      ·      Žiaci cez prestávky neopúšťajú svoju kmeňovú triedu, ale zabezpečia jej dôkladné vyvetranie.

      ·      Bufet bude otvorený, ale bude fungovať len prostredníctvom objednávok.

      ·      Z dôvodu, že nám obedy poskytuje ZŠ Smetanov háj, zriaďovateľ neodporúča stravovať sa v školskej jedálni ZŠ žiakom starším ako 15 rokov, nakoľko nevieme zabezpečiť podmienky určené manuálom MŠVVaŠ SR – Stravovanie.

       

       7. - 14. septembra 2020

      ·      Vstup do budovy školy od 7:00 hod. hlavným vchodom s rúškom, cez ranný filter a dezinfekciu rúk.

      ·      Žiak sa bude prevažne zdržiavať počas celého dňa vo svojej kmeňovej triede.

      ·      Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu v kmeňových triedach - bez delenia. Vyučovacie hodiny budú skrátené na 30 min. (zvonenie viď. príloha). TSV bude obmedzená na pobyt v exteriéri bez výrazných športových aktivít. V učebniach INF žiaci musia používať vlastné jednorazové rukavice.

      ·      Žiaci po skončení vyučovania opustia budovu školy v čo najkratšom možnom čase.

      ·      Dočasne nebudú organizované hromadné akcie ani záujmové krúžky. Žiaci dostanú vzdelávacie poukazy, ale krúžková činnosť bude obnovená až po uvoľnení opatrení.

       

      Všeobecné pokyny na zaistenie ochrany zdravia:

      ·      Osoby zdržiavajúce sa v budove školy majú počas celého pobytu v škole nasadené vlastné rúško.

      ·      Vstup do budovy školy je možný len pre žiakov a zamestnancov školy.

      ·      Vyplnené potvrdenia o návšteve školy, na autobusy, vlaky a pod. si žiaci vybavujú výhradne cez svojich triednych učiteľov.

      ·      Dočasne sa rušia pre žiakov stránkové hodiny na sekretariáte školy.

      ·       Žiakom budú opakovane podané základné informácie na zaistenie ochrany zdravia na TRH, hodinách BIO a na nástenkách školy.

      ·      Žiak si často umýva ruky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. Na každej toalete je zabezpečené dezinfekčné mydlo a papierové utierky.

      ·      Pred každým blokom A,B,C a D je pre žiakov zabezpečená aj bezoplachová dezinfekcia rúk.

      ·      Po každej vyučovacej hodine je v triede potrebné zabezpečiť jej dôkladné vyvetranie, v prípade potreby aj počas vyučovania.

      ·      Upratovanie a dezinfekcia toaliet, dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. 

      ·      Čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať najmenej raz denne.

       

      V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje podľa manuálu MŠVVaŠ SR, ktorý bol aktualizovaný 26.8.2020, časť Oranžová a Červená fáza. 

     • Začiatok školského roka

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      Dňa  2. septembra 2020 sa uskutoční otvorenie školského roka 2020/2021 v triedach o 9:00 hod. (cca do 10:00 hod.) za nasledovných podmienok:

       

      Zákonný zástupca:

      • predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Obe vyplnené tlačivá žiak odovzdá triednemu učiteľovi 02.09.2020 pri vstupe do budovy. Tlačivá nájdete pod textom - ako prílohu. Kto by mal problém s vytlačením týchto tlačív, môže si ich vyzdvihnúť na vrátnici školy 31.8. 2020 od 8.00 do 15.00 hod.
      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • v prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

      Žiaci školy

      - pri každom vstupe do školy si dezinfikujú ruky dezinfekciou, ktorá je umiestnená pri vstupných vchodových dverách.

      - vstupujú do budovy školy len hlavným vchodom, kde bude zabezpečený ranný filter.

      - nosia rúška všade vo vnútorných priestoroch školy.

       

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy.

      Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti (kmeňová trieda IV.A, D – blok, č.51) a triedny učiteľ bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

      Zákonným zástupcom nebude povolený vstup do budovy školy.

      Presnejšie informácie o organizácii zverejníme čo najskôr.

       

      Veríme, že spoločným zodpovedným prístupom a ohľaduplnosťou dosiahneme riadny a nerušený vyučovací proces.

      Vopred Vám ďakujeme

                                         

     • KRÁSNE PRÁZDNINY!

     • Všetkým našim študentom prajeme pekné prázdniny, veľa oddychu, pohody, príležitostí k načerpaniu síl a inšpirácie do nasledujúceho školského roka.

     • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov

     • Vedenie školy Vám oznamuje, že na základe odporúčania Odboru školstva TTSK bude vyučovanie na našej škole len posledné 2 dni 29.6. a 30.6.2020.

      V pondelok 29.6.2020 od 8:00 do 11:30 bude riešenie triednických záležitostí:

      - fotenie tried,

      - úprava tried a šatní,

      - triedy Septima a III.A odovzdávajú učebnice.

      Ostatné triedy budú odovzdávať učebnice začiatkom budúceho školského roka t.j. september 2020/2021!

      - čipovanie kariet ISIC (iba tých, ktoré už prešli aktivačnou SMS)

      Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

      V utorok 30.6.2020  od 8:00 bude odovzdávanie vysvedčení.

      Upozorňujeme zákonných zástupcov, že v deň nástupu žiak musí odovzdať triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie o zdravotnom stave svojho dieťaťa (viď príloha).

      Školský bufet bude zatvorený!

     • AKTUÁLNE - voľné pracovné miesto

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

      PRIJME DO ZAMESTNANIA

      učiteľa strednej školy na všeobecnovzdelávacie predmety

                                 s aprobáciou  nemecký jazyk, vítaná je aj kombinácia s iným predmetom

                                                                     

      Miesto práce:

      • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

      Termín nástupu:

      • 01.09.2020

      Druh pracovného pomeru:

      • Trvalý pracovný pomer

      Mzda:

      • Od 915,- €

      Kvalifikačné predpoklady:

      • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore
      • Bezúhonnosť
      • Zdravotná spôsobilosť

      Ďalšie požadované schopnosti:

      • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

      Pracovná náplň:

      • Učiteľ strednej školy

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( diplom, vysvedčenie o štátnej skúške)
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov
      • Žiadosť o prijatie do zamestnania, Životopis

       

      Dátum a miesto podania žiadosti:

       

      Termín podania: do 22.06.2020

       

      Adresa podania:      Gymnázium Ladislava Dúbravu

                                            Smetanov háj 285/8

                                            929 01 Dunajská Streda

       

       

      Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522334, 0911 639 111

     • OZNAM pre rodičov a žiakov 9.ročníka ZŠ

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede oznamuje rodičom a žiakom 9.ročníka ZŠ,

      že sa na škole bude konať 2.kolo prijímacích skúšok.

      Termín podania prihlášky: do 19. júna 2020

      Termín prijímacieho konania: 22. júna 2020

      Počet voľných miest: 6

      Kritériá na prijímacie konanie sú totožné s kritériami na prijatie v 1. kole. 

       

       

     • Aktuálne voľné pracovné miesta‎

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

       

      PRIJME DO ZAMESTNANIA

      učiteľa strednej školy na všeobecnovzdelávacie predmety

                     s jedným, dvomi resp. tromi aprobáciami z predmetov matematiky, fyzika,

                                                                      informatika a dejepis.

       

       

       

      Miesto práce:

      • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

      Termín nástupu:

      • 01.09.2020

       

      Druh pracovného pomeru:

      • Trvalý pracovný pomer

       

      Mzda:

      • Od 915,- €

       

      Kvalifikačné predpoklady:

      • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore
      • Bezúhonnosť
      • Zdravotná spôsobilosť

       

      Ďalšie požadované schopnosti:

      • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

       

      Pracovná náplň:

      • Učiteľ strednej školy

       

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( diplom, vysvedčenie o štátnej skúške)
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov
      • Žiadosť o prijatie do zamestnania, Životopis

       

      Dátum a miesto podania žiadosti:

       

      Termín podania: do 04.06.2020

       

      Adresa podania:      Gymnázium Ladislava Dúbravu

                                            Smetanov háj 285/8

                                            929 01 Dunajská Streda

       

       

      Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522334, 0911 639 111

     • Rozlúčka

     • Milí maturanti!

      Prihováram sa Vám takto netradične, pretože sa nachádzame v netradičnej situácii ovplyvnenej koronavírusom COVID - 19.

      Tento nepríjemný vírus ovplyvnil náš doterajší spôsob života a aj spôsob konania – nekonania tradičnej maturitnej skúšky. Niektorí sa z tejto situácie – výpočtu z priemeru známok získaných počas štúdia, tešíte, iní ju považujete za nespravodlivú. To dnes asi nevyriešime.

      Isté však je, že podiel na Vašich výsledkoch majú triedne učiteľky a pedagógovia, ktorí sa snažili sprostredkovať Vám čo najviac vedomostí a zručností - samozrejme aj Vaša rodina, ktorá Vás podporovala a vytvárala Vám zázemie. Výsledky, ktoré ste dosiahli možno neodzrkadľujú Váš potenciál, to, čo by ste mohli, ale odzrkadľujú len to, čo sa Vám chcelo. Ale čas ukáže, či sa v budúcnosti budete vedieť presadiť, zúročiť to, čo ste sa naučili a dosiahnuť to, po čom túžite.

      Verím, že sa ešte stretneme, že sa s nami podelíte o úspechy aj neúspechy v osobnom či pracovnom živote. Vždy Vás radi uvidíme.

      Milí maturanti, prajem Vám, aby ste svoje schopnosti a možnosti, ktoré sa pred Vami otvárajú, využili, aby ste sa v silnej konkurencii presadili, aby ste robili v čo najväčšej miere to, čo Vás baví a aby Vás Vaša práca napĺňala radosťou a uspokojením.

       

      Mgr. Monika Sihelská

      riaditeľka školy

       

      Riaditeľka školy udeľuje pochvalu:

      Tamare Antal za výborný prospech, reprezentáciu školy na predmetových súťažiach a kultúrnych podujatiach.

      Noémi Czikhardtovej za výborný prospech, reprezentáciu školy na predmetových súťažiach a kultúrnych podujatiach.

      Natálii Fodorovej za výborný prospech a reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach.

      Linde Gálffyovej za výborný prospech a reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach.

      Ariele Šťastnej za výborný prospech, reprezentáciu školy na predmetových súťažiach a kultúrnych podujatiach.

      Marekovi Sartorisovi za výborný prospech, reprezentáciu školy v geografickej olympiáde a na predmetových súťažiach.

      Petrovi Benešovi za výborný prospech a reprezentáciu školy v športových súťažiach.

      Alexandre Balódi za výborný prospech a reprezentáciu školy na dobročinných podujatiach.

     • Rozlúčka

     • Milí maturanti!

      Prajeme Vám veľa zdravia, osobného šťastia a úspechov v pracovnom živote. Nech sa Vám darí!

      ;) pedagogický zbor a nepedagogickí zamestnanci

     • Určenie skupín príbuzných predmetov

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8 | 929 01 Dunajská Streda | Slovenská republika

       

       

      Vec: Oznam k určeniu skupín príbuzných predmetov

      Riaditeľka školy na základe Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného MŠVVaŠ SR určila nasledovné skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia maturitného predmetu.

      • slovenský jazyka a literatúra – literárny seminár
      • anglický jazyk – konverzácia v anglickom jazyku
      • nemecký jazyk – konverzácia v nemeckom jazyku
      • biológia – seminár z biológie
      • dejepis – seminár z dejepisu
      • geografia – seminár z geografie
      • chémia – seminár z chémie
      • matematika – seminár z matematiky
      • občianska náuka – spoločenskovedný seminár

       

       

       

      V Dunajskej Strede dňa 27.4.2020

       

                                                                                                                              Mgr. Monika Sihelská

                                                                                                                                   riaditeľka školy

     • USMERNENIE: Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnázia

     • USMERNENIE: Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnázia

      Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

       

      zdroj: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

     • OZNAM K HODNOTENIU

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8 | 929 01 Dunajská Streda | Slovenská republika

       

       

      Vec: Oznam k hodnoteniu žiakov Gymnázia Ladislava Dúbravu

      Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom hodnotenie žiakov stredných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v 2. polroku školského roka 2019/2020 nasledovne:

      • Výchovné predmety – výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova budú hodnotené slovne ,,absolvoval/a“.
      • Etická výchova a náboženská výchova budú hodnotené slovne ,,absolvoval/a“.
      • V ostatných predmetoch v rámci záverečného hodnotenia bude využitá klasifikácia známkou.

       

       

       

      V Dunajskej Strede dňa 17.4.2020

       

                                                                                                                              Mgr. Monika Sihelská

                                                                                                                                   riaditeľka školy