• K otvoreniu školského roka 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 9:00 v súlade s Organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR (https://www.minedu.sk/organizacne-pokyny-msvvas-sr-na-skolsky-rok-20222023/ ).

      Z tohto dôvodu, je potrebné pred vstupom do budovy školy,  vyplniť na EduPage Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.  Návod pre mobilnú aplikáciu, aj pre počítač, ako ho vyplniť nájdete tu: https://help.edupage.org/sk/u2462

      Žiaci Prímy a I.A triedy prinesú vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka" a odovzdajú ho pri vstupe do budovy školy triednemu učiteľovi.

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. Vyhlásenie o bezpríznakovosti zákonný zástupca predkladá prostredníctvom EduPage pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). V prípade, že rodič nepredloží  „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“, žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 

       

       

       

       

     • Dôležitý oznam

     • Z dôvodu, že jedáleň nám poskytla nesprávny zápisný lístok stravníka, na webovej stránke je zverejnený správny zápisný lístok stravníka. Za porozumenie ďakujeme.