• JESENNÉ PRÁZDNINY

     • Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

     • Výzva na predkladanie ponúk

     • Verejný obstarávateľ Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 - zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky: " Nákup notebookov ".

     • OZNAM

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR prechádzame od pondelka 12.10.2020 na dištančnú formu vzdelávania, okrem tried Príma až Kvarta, ktoré sa učia podľa platného rozvrhu v škole. 

      Ďalšie informácie o dištančnom vzdelávaní dostanú žiaci v priebehu pondelka 12.10.2020 od triednych učiteľov.

      Oznamuje žiakom, že učebnice, pracovné zošity a osobné veci, ktoré si žiaci nechali v škole, si môžu vyzvihnúť dňa 12.10.2020 podľa nasledovného harmonogramu:

      8:00 - 9:00 Kvinta, I.A

      9:00 - 10:00 Sexta, II.A

      10:00 - 11:00 Septima, III.A

      11:00 - 12:00 Oktáva, IV.A

      Prosíme Vás o pochopenie a ústretovosť v priebehu budúceho týždňa, kým nabehneme na vyučovanie v novom režime. 

      V prípade zmeny situácie Vás budeme informovať. 

      Ďakujeme za pochopenie.

       

      Mgr. Monika Sihelská 

      riaditeľka školy