• OZNAM

     • Organizácia vyučovacieho procesu na našej škole sa riadi Manuálom pre stredné školy a školské zariadenia, ktorý bol aktualizovaný 16.9.2020.

      Zvlášť upozorňujeme:

      Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

      Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 30.9. nevyužívajú.

     • OZNAM

     • OPATRENIA ŠKOLY NA OBDOBIE OD 16.9.2020

      V súlade s manuálom, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR (26.8.2020) upravuje riaditeľka školy prevádzku a vnútorný režim školy na obdobie od 16.9.2020 nasledovne:


      - Vstup do budovy školy od 7:00 hod. hlavným vchodom s rúškom, cez ranný filter a dezinfekciu rúk.

      - Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu (viď. IZK)

      - Žiak je povinný dodržiavať zásady R-O-R - Rúško, Odstup, Ruky.

      -  Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, okrem svojej triedy

      a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

      - Pri výchove a vzdelávaní, kedy dochádza k premiešavaniu žiakov (napr. cudzie jazyky, semináre) odporúčame žiakom nosiť rúško.

      - Telocvičňa sa do 20.9.2020 nevyužíva.

      - Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

      a nemá nariadené karanténne opatrenie. Priloha-5-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.pdf​​​​​​​


      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy.


      Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a triedny učiteľ bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.


      V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej

      fázy tohto dokumentu.


      Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).


      Zákonný zástupca v prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

     • OZNAM

     • OPATRENIA ŠKOLY NA OBDOBIE OD 2.9.2020 do 14.9.2020

       

      V súlade s manuálom, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR (26.8.2020) upravuje riaditeľka školy prevádzku a vnútorný režim školy na obdobie od 2.9.2020 do 14.9.2020 nasledovne:

       

      2. septembra 2020

      ·      Žiaci povinne odovzdajú pred hlavným vchodom Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu triednym učiteľom.

      ·      Vstup do budovy školy bude možný od 8:00  hod. s rúškom. Na ranný filter je potrebný určitý čas, prosíme žiakov, aby neprišli na poslednú chvíľu, nakoľko sa tým predĺži začiatok otvorenia školského roka.

      ·      Žiaci vstupujú do budovy iba hlavným vchodom. Pri vstupe do školy žiak použije na ruky dezinfekčný prostriedok a absolvuje ranný filter pomocou termokamery alebo bezdotykovým teplomerom. Potom sa žiak presunie do svojej kmeňovej triedy. Trieda 1.A sa nachádza v bloku B na 1. poschodí a trieda Príma sa nachádza v bloku C na 1. poschodí. Žiaci vstupujú do budovy školy postupne tak, ako prichádzajú, nezhromažďujú sa zbytočne vonku, na chodbách ani v átriu školy.

      ·      Školský rok 2020/2021 prostredníctvom rozhlasu otvorí riaditeľka školy a žiakom sa prihovorí aj predsedníčka rady študentov. Následne  triedni učitelia poskytnú žiakom základné informácie v kmeňových triedach (IV.A - C multimediálna učebňa, Kvinta – B fyzikálna učebňa).

       

      3. a 4. septembra 2020

      ·      Vstup do budovy školy od 7:00 hod. hlavným vchodom s rúškom, cez ranný filter a dezinfekciu rúk.

      ·      Žiak sa bude zdržiavať počas celého dňa vo svojej kmeňovej triede.

      ·      Žiaci zbierajú a preberajú učebnice, prebehnú triednické hodiny a podľa špeciálneho rozvrhu budú aj prvé vyučovacie hodiny (učí sa len 5 hodín – do 12:25).

      ·      Žiaci cez prestávky neopúšťajú svoju kmeňovú triedu, ale zabezpečia jej dôkladné vyvetranie.

      ·      Bufet bude otvorený, ale bude fungovať len prostredníctvom objednávok.

      ·      Z dôvodu, že nám obedy poskytuje ZŠ Smetanov háj, zriaďovateľ neodporúča stravovať sa v školskej jedálni ZŠ žiakom starším ako 15 rokov, nakoľko nevieme zabezpečiť podmienky určené manuálom MŠVVaŠ SR – Stravovanie.

       

       7. - 14. septembra 2020

      ·      Vstup do budovy školy od 7:00 hod. hlavným vchodom s rúškom, cez ranný filter a dezinfekciu rúk.

      ·      Žiak sa bude prevažne zdržiavať počas celého dňa vo svojej kmeňovej triede.

      ·      Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu v kmeňových triedach - bez delenia. Vyučovacie hodiny budú skrátené na 30 min. (zvonenie viď. príloha). TSV bude obmedzená na pobyt v exteriéri bez výrazných športových aktivít. V učebniach INF žiaci musia používať vlastné jednorazové rukavice.

      ·      Žiaci po skončení vyučovania opustia budovu školy v čo najkratšom možnom čase.

      ·      Dočasne nebudú organizované hromadné akcie ani záujmové krúžky. Žiaci dostanú vzdelávacie poukazy, ale krúžková činnosť bude obnovená až po uvoľnení opatrení.

       

      Všeobecné pokyny na zaistenie ochrany zdravia:

      ·      Osoby zdržiavajúce sa v budove školy majú počas celého pobytu v škole nasadené vlastné rúško.

      ·      Vstup do budovy školy je možný len pre žiakov a zamestnancov školy.

      ·      Vyplnené potvrdenia o návšteve školy, na autobusy, vlaky a pod. si žiaci vybavujú výhradne cez svojich triednych učiteľov.

      ·      Dočasne sa rušia pre žiakov stránkové hodiny na sekretariáte školy.

      ·       Žiakom budú opakovane podané základné informácie na zaistenie ochrany zdravia na TRH, hodinách BIO a na nástenkách školy.

      ·      Žiak si často umýva ruky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. Na každej toalete je zabezpečené dezinfekčné mydlo a papierové utierky.

      ·      Pred každým blokom A,B,C a D je pre žiakov zabezpečená aj bezoplachová dezinfekcia rúk.

      ·      Po každej vyučovacej hodine je v triede potrebné zabezpečiť jej dôkladné vyvetranie, v prípade potreby aj počas vyučovania.

      ·      Upratovanie a dezinfekcia toaliet, dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. 

      ·      Čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať najmenej raz denne.

       

      V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje podľa manuálu MŠVVaŠ SR, ktorý bol aktualizovaný 26.8.2020, časť Oranžová a Červená fáza.