• KRÁSNE PRÁZDNINY!

     • Všetkým našim študentom prajeme pekné prázdniny, veľa oddychu, pohody, príležitostí k načerpaniu síl a inšpirácie do nasledujúceho školského roka.

     • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov

     • Vedenie školy Vám oznamuje, že na základe odporúčania Odboru školstva TTSK bude vyučovanie na našej škole len posledné 2 dni 29.6. a 30.6.2020.

      V pondelok 29.6.2020 od 8:00 do 11:30 bude riešenie triednických záležitostí:

      - fotenie tried,

      - úprava tried a šatní,

      - triedy Septima a III.A odovzdávajú učebnice.

      Ostatné triedy budú odovzdávať učebnice začiatkom budúceho školského roka t.j. september 2020/2021!

      - čipovanie kariet ISIC (iba tých, ktoré už prešli aktivačnou SMS)

      Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

      V utorok 30.6.2020  od 8:00 bude odovzdávanie vysvedčení.

      Upozorňujeme zákonných zástupcov, že v deň nástupu žiak musí odovzdať triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie o zdravotnom stave svojho dieťaťa (viď príloha).

      Školský bufet bude zatvorený!

     • AKTUÁLNE - voľné pracovné miesto

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu

      Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

       

      PRIJME DO ZAMESTNANIA

      učiteľa strednej školy na všeobecnovzdelávacie predmety

                                 s aprobáciou  nemecký jazyk, vítaná je aj kombinácia s iným predmetom

                                                                     

      Miesto práce:

      • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

      Termín nástupu:

      • 01.09.2020

      Druh pracovného pomeru:

      • Trvalý pracovný pomer

      Mzda:

      • Od 915,- €

      Kvalifikačné predpoklady:

      • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore
      • Bezúhonnosť
      • Zdravotná spôsobilosť

      Ďalšie požadované schopnosti:

      • Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

      Pracovná náplň:

      • Učiteľ strednej školy

      Zoznam požadovaných dokladov:

      • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( diplom, vysvedčenie o štátnej skúške)
      • Súhlas so spracovaním osobných údajov
      • Žiadosť o prijatie do zamestnania, Životopis

       

      Dátum a miesto podania žiadosti:

       

      Termín podania: do 22.06.2020

       

      Adresa podania:      Gymnázium Ladislava Dúbravu

                                            Smetanov háj 285/8

                                            929 01 Dunajská Streda

       

       

      Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5522334, 0911 639 111

     • OZNAM pre rodičov a žiakov 9.ročníka ZŠ

     • Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede oznamuje rodičom a žiakom 9.ročníka ZŠ,

      že sa na škole bude konať 2.kolo prijímacích skúšok.

      Termín podania prihlášky: do 19. júna 2020

      Termín prijímacieho konania: 22. júna 2020

      Počet voľných miest: 6

      Kritériá na prijímacie konanie sú totožné s kritériami na prijatie v 1. kole.