• Postup pri podávaní prihlášky na 4-ročné aj 8-ročné štúdium (1.kolo):

   • 1, Vyzdvihnúť si prihlášku u výchovného poradcu ZŠ (dostanete ju aj na sekretariáte našej školy alebo si ju môžete vytlačiť z našej stránky)

    2. Prihláška musí obsahovať:

    - osobné údaje žiaka a zákonného zástupcu + podpisy (žiaka aj zákonného zástupcu)

    - známky ( za 2., 3.,4. ročník a polrok 5.ročníka pre 8-ročné štúdium a za 6.,7.,8. ročník a polrok 9.ročníka pre 4-ročné štúdium)

    - potvrdenie od lekára o zdravotnom stave

    - pečiatka a podpis riaditeľa a podpis triedneho učiteľa ZŠ, ktorú žiak navštevuje

    3. Naša škola zverejní kritéria na prijatie do 4-ročného aj 8-ročného štúdia do 31. januára 2020 (aj na tomto mieste)

    4. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 10.apríla 2020

    5. Prihlášku je potrebné doručiť prostredníctvom riaditeľa ZŠ alebo aj osobne na sekretariát  našej školy do 20.apríla 2020

    6. Prijímacie skúšky do 1.ročníka 8-ročného a 1.ročníka 4-ročného štúdia gymnázia  sa uskutočnia v prvom kole v dvoch termínoch v  dňoch 11. mája 2020 ( pondelok ) a 14. mája 2020 ( štvrtok )

     7. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na nástenke školy a aj na tejto www stránke do 3 pracovných dní po prijímacích skúškach

     

    Poznámka:  Každý záujemca o štúdium si môže podať až dve prihlášky na dve rôzne stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

     

    Poznámka - Podľa § 65 odst. 8 školského zákona ( 245 / 2008) je do 8-ročného vzdelávacieho programu študijného odboru gymnázium možno prijať uchádzača len do prvého ročníka. Z toho vyplýva, že ak v 5.ročníku ZŠ premeškáte príležitosť a nezúčastníte sa prijímacích skúšok, už nebude žiadna ďalšia možnosť na prijatie do tohto 8-ročného vzdelávacieho programu.

    Každoročne naša škola usporadúva na začiatku kalendárneho roku Deň otvorených dverí pre záujemcov o 4-ročné aj 8-ročné štúdium. Ak máte záujem o prehliadku priestorov našej školy a poskytnutie ďalších informácií, môžte sa ho zúčastniť, no môžte si dohodnúť aj individuálny termín na telefónnom čísle 031/ 55 22 33 4 prípadne na e-mailovej adrese:  gymds@gymds.sk .

  • Kontakty

   • Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda
   • gymds@zupa-tt.sk gymds@gymds.sk
   • +421/315527527 Mgr. Monika Sihelská - riaditeľka školy +421/315510078 Mgr. Bernadeta Véghová - zástupkyňa riaditeľa +421/315522334 Mgr. Denisa Bódisová - tajomníčka +421/315510079 Klára Sebőková - hospodárka
   • Smetanov háj 285/8, 92901 Dunajská Streda
   • riaditel@gymds.sk zastupkyna@gymds.sk sekretariat@gymds.sk
   • www.gymds.sk https://gymnaziumds.edupage.org/?
 • Fotogaléria

  • Deň cudzích jazykov
  • Vianočné trhy
  • 70. výročie založenia školy
  • Deň študentstva
  • Halloween
  • Deň TTSK
  • Exkurzia v Múzeu školstva
  • Lyžiarsky vícvik
  • Deň cudzích jazykov
  • Dobročinné aktivity študentov
  • Rodičovská akadémia
  • Vianočné trhy na škole