• História školy

    •            Predchodcom dnešného gymnázia bola jedenásťročná stredná škola založená v roku 1953. Postupne z nej vznikla stredná všeobecnovzdelávacia škola a v roku 1969 bolo zriadené gymnázium so štvorročnou formou štúdia. V školskom roku 1994/95 bola zriadená ďalšia forma štúdia - osemročná so zameraním na cudzie jazyky.

                Škola sídlila dlhší čas v spoločnej budove s Gymnáziom s vyučovacím jazykom maďarským na Námestí sv. Štefana. V januári 2006 sa presťahovala do zrekonštruovaných priestorov bývalej materskej školy na sídlisku Sever II. Prvýkrát vo svojej histórii má škola vlastné priestory, v ktorých môže lepšie rozvíjať svoje školské i mimoškolské aktivity.

               Za polstoročie sa o rozvoj slovenského školstva v Dunajskej Strede zaslúžilo veľa vynikajúcich pedagógov. Medzi najzanietenejších priekopníkov slovenského školstva patril p. Pavel Senický, ktorý bol aj prvým riaditeľom slovenskej školy  v okrese Dunajská Streda.

     Riaditelia školy.

      Počas existencie gymnázia sa na zodpovednom poste riaditeľa vystriedalo viacero vynikajúcich pedagogických osobností:

     1948 - 1953  Juraj Huckel              1953 - 1955   Karol Beck                       1956 - 1959   Michal Farkašovský                           1960 - 1962   Mária Durcová

     1962 - 1964   Jozef Mojžiš              1964 - 1970   Viliam Greksa                 1971 - 1979   Ján Hudec                                          1979 - 1990   Anna Rummerová

     1991 - 2009   Dalimír Múčka         od 1.7.2009   Miloš Hajduk

      

     Medzi známych absolventov školy patria :

     Eva Šuranová - držiteľka bronzovej medaily z OH v Mníchove v skoku do diaľky

     Dr. Jozef Noga - riaditeľ Ústavu fyzikálnej chémie

     Dr. František Baluška - biológ - spolupracoval na projekte NASA

     Ladislav Teren - výtvarník

     Ivan Vojtek - herec

     Soňa Horňáková - speváčka

     Ing. Ľubomír Dolgoš - bývalý minister vlády SR 

     Okrem nich je veľa našich absolventov, ktorí dosiahli významné úspechy v oblasti vedy, kultúry a športu