• História školy

    •  

     Naša škola bola založená 1.septembra 1948 a je teda najstaršou školou v Dunajskej Strede. Škola začala fungovať s jednou triedou a riaditeľom sa stal Juraj Huckel. 

      

           

     V začínajúcej triede bolo 25 žiakov rôznych vekových skupín so 4-5 ročným rozdielom.

      Začiatky bývajú ťažké...

      Viac sa môžete dozvedieť zo spomienok pána Eduarda Olgyaya, ktorý začal študovať na našej škole hneď nasledujúci školský rok  v roku 1949.

     Gymnázium bolo potom zmenené na jedenásťročnú strednú školu, ktorá vznikla v roku 1953. Postupne z nej vznikla stredná všeobecnovzdelávacia škola a v roku 1969 bolo zriadené gymnázium so štvorročnou formou štúdia. V školskom roku 1994/95 bola zriadená ďalšia forma štúdia - osemročná so zameraním na cudzie jazyky. 

      

                    

     Stará budova školy                                                                         Nová budova

     Škola sídlila dlhší čas v spoločnej budove s Gymnáziom s vyučovacím jazykom maďarským na Námestí sv. Štefana. V januári 2006 sa presťahovala do zrekonštruovaných priestorov bývalej materskej školy na sídlisku Sever II. Prvýkrát vo svojej histórii má škola vlastné priestory, v ktorých môže lepšie rozvíjať svoje školské i mimoškolské aktivity.

     Za polstoročie sa o rozvoj slovenského školstva v Dunajskej Strede zaslúžilo veľa vynikajúcich pedagógov. Medzi najzanietenejších priekopníkov slovenského školstva patril p. Pavel Senický, ktorý bol aj prvým riaditeľom slovenskej školy  v okrese Dunajská Streda.

     Riaditelia školy:

      Počas existencie gymnázia sa na zodpovednom poste riaditeľa vystriedalo viacero vynikajúcich pedagogických osobností:

     1948 - 1953  Juraj Huckel

     1953 - 1955   Karol Beck

     1956 - 1959   Michal Farkašovský

     1960 - 1962   Mária Durcová

     1962 - 1964   Jozef Mojžiš

     1964 - 1971   Viliam Greksa

     1972 - 1979   Ján Hudec

     1979 - 1990   Anna Rummerová

     1991 - 2009   Dalimír Múčka

     od  r. 2009     Miloš Hajduk